تندیس زن بالرین
4,167,890 تومان 5,954,128 تومان
گلدان بانوی فریاد
1,600,917 تومان 3,201,835 تومان
تندیس طاووس
3,665,138 تومان 7,330,275 تومان
گلدان بانوی سکوت
1,830,275 تومان 3,660,550 تومان
گلدان گلدن بار
4,167,890 تومان 5,954,128 تومان
تندیس روباه خوابیده
2,288,991 تومان 4,577,982 تومان
تندیس روباه نشسته
2,288,991 تومان 4,577,982 تومان
تندیس طوطی
2,288,991 تومان 4,577,982 تومان
تندیس پرواز پرنده
2,059,633 تومان 4,119,266 تومان
تندیس آغوش
5,452,294 تومان 7,788,991 تومان
تندیس مادر
2,288,991 تومان 4,577,982 تومان
تندیس موازی
4,488,991 تومان 6,412,844 تومان
تندیس راه ناتمام
2,977,064 تومان 5,954,128 تومان
تندیس برج مشکی
5,773,394 تومان 8,247,706 تومان
تندیس ویالون رنگی
5,041,284 تومان 10,082,569 تومان
تندیس پرنسس لیون
2,288,991 تومان 4,577,982 تومان
تندیس مرجان
2,059,633 تومان 4,119,266 تومان
تندیس عقاب
4,810,092 تومان 6,871,560 تومان
تندیس دختر بالرین
4,810,092 تومان 6,871,560 تومان
تندیس دختر بالرین
4,810,092 تومان 6,871,560 تومان
بوک باکس زنبق
1,142,202 تومان 2,284,404 تومان
بوک باکس رد کویین
956,881 تومان 1,366,972 تومان
بوک باکس بلک جک
956,881 تومان 1,366,972 تومان
تندیس 
 اسب تراوا
6,188,073 تومان 12,376,147 تومان