گلدان بانوی فریاد
1,245,000 تومان 2,490,000 تومان
تندیس طاووس
2,745,000 تومان 5,490,000 تومان
گلدان بانوی سکوت
1,495,000 تومان 2,990,000 تومان
تندیس روباه خوابیده
1,745,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس روباه نشسته
1,745,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس طوطی
1,745,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس پرواز پرنده
1,495,000 تومان 2,990,000 تومان
تندیس آغوش
5,490,000 تومان
تندیس مادر
1,745,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس موازی
4,490,000 تومان
تندیس راه ناتمام
1,995,000 تومان 3,990,000 تومان
تندیس برج مشکی
5,990,000 تومان
تندیس ویالون رنگی
3,745,000 تومان 7,490,000 تومان
تندیس پرنسس لیون
1,745,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس مرجان
1,495,000 تومان 2,990,000 تومان
بوک باکس زنبق
745,000 تومان 1,490,000 تومان
تندیس 
 اسب تراوا
4,995,000 تومان 9,990,000 تومان